Algemene voorwaarden


1. ALGEMEEN

1.1 Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke aanbieding, offerte en overeenkomst tussen de klant en de Creatieve Werkkamer.
1.2 Van de Algemene Voorwaarden kan slecht worden afgeweken na een schriftelijke goedkeuring door de Creatieve Werkkamer. De overige bepalingen van deze Algemene Voorwaarden blijven dan wel volledig van toepassing.
1.3 Door akkoord te gaan met een bestelling of offerte aanvaard de klant deze leveringsvoorwaarden en verklaart zich met de inhoud daarvan bekend.

2. prijzen en offertes

2.1 Alle offertes zijn vrijblijvend en zijn 1 maand geldig.
2.2 Eventuele wijzigingen in de oorspronkelijk gemaakt overeenkomst of offerte zijn pas geldig op het moment dat een aanvullende of gewijzigde overeenkomst door beide partijen schriftelijk is aanvaard.
2.3 Bij de prijzen zijn 4 correctierondes inbegrepen. Per extra correctieronde wordt €15,00 exclusief BTW berekend.
2.4 De Creatieve Werkkamer heeft het recht om prijzen op de website met directe ingang te wijzigen.
2.5 Offertes en aanbiedingen zijn niet automatisch geld voor opdrachten in de toekomst.
2.6 Mocht na de proefdruk het aantal stuks gewijzigd worden, dan wordt hiervoor €11,50 exclusief BTW berekend.

3. Overeenkomst opdracht

3.1 De overeenkomst tussen de klant en de Creatieve Werkkamer komt tot stand na een akkoord op de offerte door de klant. De opdracht via mail bevestigd en na deze acceptatie zal de Creatieve Werkkamer de opdracht op de planning zetten en hiermee starten. Zowel de klant als de Creatieve Werkkamer dient zich hiermee te houden aan de rechten van plichten die het contract met zich meebrengen.
3.2 Zowel de klant de Creatieve Werkkamer hebben het recht om het contract op ieder gewenst moment schriftelijk op te zeggen indien de klant of de Creatieve Werkkamer kan aantonen dat de werkzaamheden zoals overeengekomen niet kunnen worden uitgevoerd.

4. UItvoering van de opdracht

4.1 De klant is verantwoordelijk voor het volledig en juist aanleveren van alle gegevens op het ontwerp. Daarnaast zorgt de klant voor een tijdige aanlevering van de benodigde gegevens, zodat de opdracht volgens planning kan worden uitgevoerd.
4.2 De klant geeft de Creatieve Werkkamer het recht om de bestanden die zijn aangeleverd in het ontwerp te gebruiken.
4.3 De Creatieve Werkkamer zal de opdracht zorgvuldig uitvoeren en zal zich inzetten om de opdracht snel en volgens planning ui te voeren. Indien noodzakelijk zal de Creatieve Werkkamer de klant op de hoogte houden van de voortgang.
4.4 De Creatieve Werkkamer is niet verantwoordelijk voor eventuele fouten in het ontwerp na een akkoord van de klant op de laatste proefdruk. De klant is altijd eindverantwoordelijk voor de controle op juistheid van de gegevens.

5. Levering en levertijd

5.1 Onder oplevering wordt verstaan het leveren van het in de offerte beschreven product.
5.2 Levertijden zijn afhankelijk van de aanlevering van informatie en materialen door de klant aan de Creatieve Werkkamer
5.3 De Creatieve Werkkamer streeft ernaar de producten zo snel mogelijk te leveren, tenzij dit -om welke reden dan ook- niet haalbaar is. (Eventuele stakingen of ander disfunctioneren van toeleveranciers). De Creatieve Werkkamer zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
5.4 Oplevering geschiedt pas wanneer de Creatieve Werkkamer het totale factuurbedrag heeft ontvangen.

6. Betaling

6.1 Er geldt een betalingstermijn van 14 dagen, tenzij schriftelijk anders met de klant is overeengekomen. De klant dient zich aan deze betalingstermijn te houden.
6.2 Indien de betalingstermijn wordt overschreden worden er 5% admninistratiekosten in rekening gebracht per verstreken termijn.
6.3 Indien de klant drukwerk heeft besteld dan ontvangt de klant na een akkoord op de fysieke proefdruk de factuur voor de betaling. De bestelling gaat pas naar de drukker als het volledige factuurbedrag is betaald.

7. Annulering

7.1 Bij annulering van een voor de klant op maat gemaakt ontwerp, zal de Creatieve Werkkamer de gewerkten uren a €37,50 per uur exclusief BTW ontwerpkosten in rekening brengen ter compensatie van de werkzaamheden die zijn gemaakt voor het maken van een ontwerpvoorstel.
7.2 Als het proces van het drukwerk reeds in gang is gezet kan de bestelling niet meer worden geannuleerd.

8. aansprakelijkheid

8.1 De Creatieve Werkkamer is niet aansprakelijk voor iedere schade die voortvloeit uit verlies, beschadiging of foutieve bezorging van de door Creatieve Werkkamer verzonden producten. De Creatieve Werkkamer sluit aansprakelijkheid uit voor iedere schade die voortvloeit uit het ontvangen van onze producten.
8.2 De Creatie Werkkamer is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan door onvolledige of onjuiste informatie die is aangeleverd door de klant.

9. overmacht

9.1 In geval van overmacht heeft de Creatieve Werkkamer het recht om, naar eigen keuze, de uitvoering van de bestelling op te schorten, dan wel de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. De Creatieve Werkkamer zal de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen.
9.2 Onder overmacht wordt in deze Algemene Voorwaarden verstaan, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop de Creatieve Werkkamer geen invloed kan uitoefenen.

10. Privacy

10.1 Alle persoonsgegevens worden uitsluiten door de Creatieve Werkkamer gebruikt en zullen nooit aan derden ter beschikking worden gesteld, mits noodzakelijk voor betalingstransacties en bezorging van de bestelling.
10.2 De Creatieve Werkkamer zal alle informatie van de klant vertrouwelijk behandelen.
10.3 De Creatieve Werkkamer heeft het recht ontwerpen te publiceren op de website, sociale media of te gebruiken voor promotionele doeleinden, tenzij anders is aangegeven door de klant.

11. Auteursrecht

11.1 Op alle ontwerpen van de Creatieve Werkkamer rust auteursrecht. Deze ontwerpen mogen op geen enkele wijze worden vermenigvuldigd en/of verspreid zonder uitdrukkelijke toestemming vooraf van de Creatieve Werkkamer.
11.2 Alle conceptuele ontwerpen zijn en blijven intellectueel eigendom van de Creatieve Werkkamer.
11.3 Op de geleverde kaarten wordt altijd het auteursrecht van de Creatieve Werkkamer vermeld d.m.v. het logo. Indien gewenst kan deze worden verwijderd tegen betaling van €9,95 exclusief BTW.

12. Toepasselijk recht 

12.1 Op alle overeenkomsten tussen de klant en de Creatieve Werkkamer (waarop deze Algemene Voorwaarden betrekking hebben) is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.